Ogólne warunki umów

Ogólne Warunki Umowy (AGB)

1. zakres obowiązywania

1.1.   Następujące Ogólne Warunki Umowy („AGBs”, nazywane dalej AGBs, AGB lub Warunki) Sprzedającego („my”) mają zastosowanie do wszystkich umów dotyczących dostawy ruchomych towarów i innych części („Towary”) zawartych między nami i Kupującym. Niniejsze warunki AGBs mają zastosowanie tylko wtedy, gdy kupującym przedsiębiorca (§ 14 BGB) jest osobą prawna prawa publicznego lub jeśli rozchodzi się o szczególny majątek prawa publicznego.

1.2    W szczególności ABG mają zastosowanie do umów sprzedaży i dostawy towarów, niezależnie od tego, czy sami wytwarzamy towary, czy kupujemy je od dostawców. AGB mają również zastosowanie do przyszłych umów sprzedaży i dostawy towarów do tego samego nabywcy w ramach umowy ramowej, bez konieczności każdorazowego odwoływania się do tych umów.

1.3    Obowiązują wyłącznie nasze ABG. Rozbieżne, sprzeczne lub dodatkowe ogólne warunki umów ze strony kupującego stają się częścią umowy tylko wtedy, gdy ich obowiązywanie zostało wyraźnie i w formie pisemnej przez nas uznane. Ten wymóg uznania przez nas obowiązuje we wszystkich przypadkach i to nawet wtedy, jeśli wczesniej wykonaliśmy dostawę bez zastrzeżeń, nie znając ogólnych warunków umowy kupującego.

1.4     W każdym przypadku umowy zawierane z kupującym w przypadkach indywidualnych (włącznie z porozumieniami uzupełniającymi, dodatkowymi zapisami lub uzupełnieniami) mają pierwszeństwo przed tymi warunkami. Pisemna umowa lub nasze pisemne potwierdzenie mają decydujące znaczenie dla treści tych umów. Prawnie wymagane oświadczenia i powiadomienia, które kupujący kieruje do nas po zawarcie umowy (takie jak terminy, upomnienia, oświadczenia o odstąpieniu od umowy) dla skuteczności muszą mieć formę pisemną.

2. Oferta i zawarcie umowy

2.1    Możemy przyjąć zamówienie kupującego, które może zostać uznane za ofertę zawarcia umowy kupna, poprzez wysyłanie potwierdzenia zamówienia w przeciągu dwóch tygodni albo przez samo wysłanie w tym czasie towaru.

2.2    Nasze oferty nie są wiążące, chyba że wyraźnie wskazaliśmy na coś innego, to znaczy określiliśmy je jako takie.

3.    Płatność

3.1    O ile w indywidualnych przypadkach nie uzgodniono inaczej, obowiązują ceny w momencie zawarcia umowy, to znaczy „od magazynu”, plus podatek obrotowy.

3.2     Cena zakupu i ceny świadczeń dodatkowych należy zapłacić przy wysłaniu przedmiotu zakupu i przekazaniu lub wysyłce faktury. W ciągu 14 dni od daty wymagalności płatności kupujący znajduje się w zwłoce.

3.3     Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że jest oczywiste, że nasze roszczenie o zapłatę ceny zakupu z powodu braku kondycji finansowej kupującego jest zagrożone (np. w razie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego), to mamy prawo żądać od kupującego zaliczkę za dostawę i sprzedaż towarów.

3.3     Kupujący może zarachować swoje roszczenia z naszym roszczeniem wyłącznie wtedy, jeżeli są one bezsporne lub posiada on odpowiedni ku temu tytuł prawny. Może on skorzystać z prawa do zatrzymania tylko wtedy, gdy opiera się ono na roszczeniach wynikających z odpowiedniej umowy sprzedaży
 

4.    Dostawa i opóźnienie dostawy

4.1   Terminy dostaw i terminy, które zostały uzgodnione jako wiążące lub niewiążące, muszą być podane w momencie przyjęcia zamówienia. Terminy dostaw rozpoczynają się wraz z zawarciem umowy.
 

4.2    Kupujący może zażądać od nas dostawy, w przeciągu dziesięciu (10) dni od chwili niewiążącej daty dostawy lub niewiążącego terminu dostawy. Z chwilą otrzymaniu żądania popadamy w zwłokę. Jeśli kupujący z powodu opóźnienia ma wobec nas roszczenie o odszkodowanie, to roszczenie to ogranicza się co najwyżej do wysokości pięciu (5) procent uzgodnionej ceny zakupu, pod warunkiem, że nastąpiło lekkie zaniedbanie ze strony sprzedawcy.

 

4.3    Jeśli kupujący chce również odstąpić od umowy i / lub dochodzi odszkodowanie zamiast odbioru świadczenia, to po upływie terminu zgodnie z ustępem 3.2 niniejszych Warunków jest on zobowiązany do udzielenia nam okresu dziesięciu dni na wykonanie dostawy. Jeśli kupujący ma roszczenie o odszkodowanie zamiast odbioru świadczenia, to jego roszczenie jest ograniczone do maksymalnie 25% uzgodnionej ceny zakupu w przypadku lekkiego zaniedbania. Jeśli to my jesteśmy w zwłoce i z powodu losowego zdarzenia nie możemy wykonać dostawy, to odpowiadamy stosownie do uzgodnionej granicy odpowiedzialności. Odpowiedzialność jest wykluczona, jeśli szkoda wystąpiłaby także w przypadku terminowej dostawy.

4.4    W przypadku przekroczenia wiążącej daty dostawy lub wiążącego terminu dostawy, to w zwłoce znajdujemy się w tej chwili, w której data dostawy względnie termin dostawy zostały przekroczone.

4.5    Zastrzegamy sobie prawo do częściowej dostawy, jeśli jest to korzystne dla szybkiego przetworzenia i jeśli taka częściowa dostawa nie jest wyjątkowo niewłaściwa dla kupującego. Kupujący nie zostanie obciążony dodatkowymi kosztami poniesionymi w wyniku dostaw częściowych.

4.6    Siła wyższa lub zakłócenia operacyjne z naszej strony lub ze strony naszych dostawców, bez naszej winy, które tymczasowo uniemożliwiają nam dostarczenie zakupionego towaru w uzgodnionej dacie lub w uzgodnionym terminie, wydłużają odpowiednie, określone w ustępach 4.1 do 4.5 daty oraz terminy, o czas trwania opóźnienia spowodowanego przez te okoliczności. W przypadku, gdy przerwy te doprowadzą do opóźnienia wykonania świadczenia w czasie powyżej czterech (4) miesięcy, kupujący może odstąpić od umowy. Inne prawa do odstąpienia od umowy pozostają nienaruszone.

4.7    Zastrzegamy sobie zmiany w konstrukcji lub w formie, różnice w odcieniach oraz zmiany w zakresie rozmiaru dostawy przez producenta w okresie terminu dostawy, pod warunkiem, że zmiany są dla kupującego do przyjęcia. Jeśli my lub wytwórca stosuje kody referencyjne lub numery producenta w celu opisania zamówienia lub zamówionego towaru, to nie można z tego tytułu wyprowadzać żadnych praw.

4.8    Ograniczenie odpowiedzialności niniejszej klauzuli nie dotyczy przypadków opisanych w punktach 8.3 do 8.5

5.    Dostawa, przejście ryzyka, odbiór, zwłoka w odbiorze

5.1    Przez dostawę rozumie się dostawę od magazynu. To jest także miejsce spełnienia świadczenia. Na żądanie i koszt kupującego towary mogą zostać wysłane do innego miejsca (zakup wysyłkowy). O ile nie uzgodniono inaczej, jesteśmy uprawnieni do wyboru sposobu wysyłki (w szczególności firmy spedycyjnej, trasy wysyłki, opakowania).

5.2   Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego najpóźniej po przekazaniu towaru nabywcy. W przypadku zakupu wysyłkowego ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego uszkodzenia towaru przechodzi już na przewoźnika, firmę przewozową lub inną osobę prawną lub fizyczną, której przy przekazaniu towaru zlecono wysyłkę. Jeśli uzgodniono przyjęcie, to ma to decydujące znaczenie dla przejścia ryzyka. Postanowienia ustawy o umowach o świadczenie usług znajdują w inny sposób zastosowanie do uzgodnionego przyjęcia. Zwłoka w odbiorze ze strony klienta jest równoznaczna z dostawą lub przyjęciem.

5.3    Kupujący zobowiązuje się przyjąć przedmiot sprzedaży w przeciągu ośmiu (8) dni od otrzymania powiadomienia, że przedmiot sprzedaży jest gotowy. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej kupujący, po wezwaniu, przyjmie przechowywane dla niego towary w przeciągu dziesięciu (10) tygodni od zawarcia umowy. Jeśli kupujący nie odbierze towaru w porę, to po następnym pisemnym poinformowaniu przy zachowaniu dodatkowego terminu dwóch (2) Tygodni popada on w zwlokę w odbiorze.
 

5.4    W przypadku braku przyjęcia sprzedawca może dochodzić swoich ustawowych praw. Jeśli zażądamy odszkodowania, to wyniesie to dziesięć procent (10%) ceny zakupu. Odszkodowanie zostanie zmniejszone lub zwiększone, jeśli udowodnimy wyższą szkodę lub jeśli kupujący udowodni, że strata była niższa lub nie nastąpiła żadna szkoda.

6. Zastrzeżenie własności

6.1    Towary pozostają naszą własnością do momentu zaspokojenia roszczenia, do którego jesteśmy uprawnieni na podstawie umowy kupna

6.2   Jeśli kupujący popadnie z płatnością w zwłokę, to możemy od umowy odstąpić. Jeśli ponadto mamy prawo do odszkodowania zamiast świadczenia i odbioru przedmiotu sprzedaży, kupujący i my zgodnie potwierdzamy, że normalną wartość sprzedaży produktu w momencie odstąpienia zapisujemy na dobro rachunku. Kupujący ponosi wszystkie koszty zwrotu towarów. Bez odpowiedniego pokwitowania koszty zwrotu wynoszą pięć procent (5%) zwykłej wartości przedmiotu sprzedaży. Klauzulę 5.4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

6.3    Towary, które podlegają zastrzeżeniu własności, nie mogą być zastawiane osobom trzecim ani przekazywane jako zabezpieczenie do czasu całkowitej zapłaty zabezpieczonych roszczeń. Kupujący musi nas niezwłocznie poinformować na piśmie, jeśli strony trzecie dochodzą roszczeń w stosunku do towarów należących do nas.

 

 

6.4    Kupujący jest upoważniony do odsprzedaży lub przetworzenia towarów podlegających zastrzeżeniu własności w normalnym toku działalności. W takim przypadku obowiązują dodatkowo następujące postanowienia:

(a) Zastrzeżenie własności produktów powstałych w wyniku przetwarzania, mieszania lub kombinacji naszych produktów rozciąga się na pełną wartość, przy tym to my jesteśmy uważani za producenta. W przypadku gdy strony trzecie będą domagać się własności w zakresie przetwarzania, mieszania lub kombinacji z własnymi produktami, to uzyskamy proporcjonalną współwłasność proporcjonalnie do wartości faktury przetworzonego, mieszanego lub kombinowanego produktu. Ponadto dotyczy to również produktu wynikowego, jak również towarów dostarczonych pod zastrzeżeniem własności.

 (b) W celu zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia Kupujący przenosi na nas roszczenia osób trzecich wynikające z odsprzedaży Towarów lub Produktów w całości lub w wysokości kwoty naszego potencjalnego prawa własności, zgodnie z poprzednim ustępem. Przejmujemy to przeniesienie. Zobowiązania Kupującego określone w punkcie 6.3 niniejszych Warunków mają również zastosowanie do przeniesionych roszczeń.

(c) Oprócz nas, również i kupujący jest upoważniony do sciągania wierzytelności. Zobowiązujemy się nie ściągać wierzytelności, jeżeli kupujący wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych wobec nas, nie zalega z płatnością, nie złożył wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego i nie ma żadnych innych ograniczeń dotyczących jego zdolności spełnienia świadczeń. Gdyby jednak tak było, to w takim przypadku możemy żądać od kupującego ujawnienia nam przekazanej wierzytelności i jej dłużników, przekazania wszelkich niezbędnych informacji, przekazania odpowiednich dokumentów i powiadomienia dłużników (osób trzecich) o przeniesieniu.

 (d) Jeśli wartość odzyskiwalna zabezpieczeń przekroczy nasze roszczenia o więcej niż dziesięć procent (10%), zwolnimy te zabezpieczenia według naszego uznania.

7. Prawa do gwarancji

7.1    Odpowiednie przepisy ustawowe mają zastosowanie do praw nabywcy w zakresie wad fizycznych i prawnych (w tym nieprawidłowych informacji i wadliwych dostaw, a także niewłaściwej instalacji lub nieodpowiednich instrukcji montażu), chyba że poniżej określono inaczej. Specjalne przepisy ustawowe dotyczące ostatecznej dostawy towarów do klienta pozostają nienaruszone (regres dostawcy zgodnie z podustępem 478, 479 HGB).

7.2    W przypadku nowych towarów roszczenia nabywcy z tytułu wad materialnych ulegają przedawnieniu po upływie jednego (1) roku od przeniesienia ryzyka na towary. W przypadku używanych części i akcesoriów roszczenia ulegają przedawnieniu z powodu wad materiałowych po sześciu (6) miesiącach od przeniesienia ryzyka na towary.

7.3.    Ograniczenie czasowe w poprzednim paragrafie 7.2 niniejszych Warunków nie ma zastosowania do roszczeń o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności za wady materialne, w tym z powodu naruszenia zobowiązania do późniejszego spełnienia świadczenia. W przypadku tych roszczeń, jak w przypadku wszystkich innych roszczeń o odszkodowanie, zastosowanie mają postanowienia ust. 5 Warunków oraz ustawowe terminy przedawnienia.

7.4    Podstawą naszej odpowiedzialności za wady jest przede wszystkim porozumienie co do stanu towaru. Tak zwane opisy produktów, które są dostarczane Kupującemu przed zamówieniem lub które są dołączone do umowy, jak również niniejsze warunki sprzedaży traktowane są również jako umowa dotycząca stanu towarów.

7.5    Jeśli stan nie został uzgodniony, istnienie wady jest oceniane zgodnie z przepisami ustawowymi.

7.6    Roszczenia z tytułu wad materialnych nie są uzasadnione, jeżeli wada lub uszkodzenie są spowodowane zużyciem naturalnym lub jeśli kupujący nie zastosował się do przepisanego własnego testu i odpowiedniego obowiązku sprzeciwu (pkt 377, 381 HGB). Jeśli wada zostanie wykryta podczas inspekcji lub później, musimy zostać niezwłocznie poinformowani na piśmie. Powiadomienie uważa się za przekazane niezwłocznie, jeżeli zostało dokonane w ciągu jednego (1) tygodnia, przy czym wysłanie zawiadomienia jest wystarczające do dotrzymania tego terminu. Niezależnie od obowiązku złożenia skargi i inspekcji, Kupujący ujawni oczywiste wady na piśmie (w tym wszelkie fałszywe oświadczenia lub wadliwe dostawy) w ciągu dwóch (2) tygodni od dostawy, przy czym w celu dotrzymania tego terminu wystarczy terminowe wysłanie Zawiadomienia. Jeśli Kupujący zaniedbuje przewidzianą inspekcję lub powiadomienie o wadach, to nie odpowiadamy za nieujawnioną wadę. Nasza odpowiedzialność za wady jest również wykluczona, jeśli zakupiony przedmiot został niewłaściwie używany lub nadużywany, np. w zawodach sportów motorowych, dla których nie jest przeznaczony, lub jeśli element sprzedaży był wcześniej niewłaściwie naprawiony przez firmę, o której wiedział kupujący, że nie zostałaby zaakceptowana przez producenta w tym celu lub gdyby inne elementy zostały zainstalowane w przedmiocie sprzedaży, na  których używanie producent nie wyraził zgody lub jeśli przedmiot sprzedaży lub jego części (np. Oprogramowanie) został zmieniony w sposób niezatwierdzony przez producenta lub gdy Kupujący nie dopełnił wymogów dotyczących obsługi, konserwacji i konserwacji towarów ( np. warunki pracy).

7.7    Jeśli dostarczone towary mają wady, możemy najpierw zdecydować, czy chcemy późniejszego spełnienia świadczenia przez usunięcie wady (polepszenie) czy też chcemy wysłanie produktu wolnego od wad (wymiana). Nasze prawo do odrzucenia wybranego późniejszego wykonania stosownie do przepisów ustawowych pozostaje nienaruszone.

7.8    Jesteśmy uprawnieni do uzależnienia późniejszego wykonania od zapłaty przez kupującego należnej ceny zakupu. Kupujący jest jednak uprawniony do zatrzymania stosownej części ceny zakupu w odniesieniu do wady.

7.9    Kupujący musi zapewnić nam wystarczająco dużo czasu i możliwości na późniejsze wykonanie, w szczególności musi przekazać przedmiotowe towary do celów kontroli. W przypadku dostawy zastępczej kupujący wyśle wadliwy towar zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi.

7.10    Jeśli rzeczywiście wystąpi wada, pokryjemy koszty dochodzenia i następujących świadczeń, w szczególności koszty transportu, koszty podróży, wynagrodzenia i koszty materiałów. Jeśli jednak żądanie kupującego dotyczące usunięcia wady jest nieuzasadnione, możemy zażądać od kupującego zwrotu poniesionych kosztów.

7.11    Jeśli późniejsza realizacja świadczenia zakończyła się niepowodzeniem lub okres określony przez nabywcę na świadczenie usług wygasł bez skutku lub można z niego zrezygnować na podstawie przepisów ustawy, to kupujący może odstąpić od umowy kupna lub odpowiednio obniżyć cenę zakupu. W przypadku ważnej wady nie ma prawa do odstąpienia od umowy.

7.12    Roszczenia kupującego o odszkodowanie lub zwrot tzw. daremne kosztów są ważne tylko zgodnie z paragrafem 8 niniejszych warunków i są w inny sposób wyłączone.

7.13    Dalsze roszczenia pozostają nienaruszone, chyba że jesteśmy prawnie odpowiedzialni w specjalny sposób lub co innego zostało uzgodnione w inny sposób w poszczególnej umowie, w szczególności w umowie o udzielenie gwarancji umownej.

7.14    Nasza odpowiedzialność za wady prawne wynika z obowiązujących przepisów prawnych.

8.    Odpowiedzialność

8.1    Jeśli zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy zobowiązani do rekompensaty za szkody spowodowane zwykłym zaniedbaniem, akceptujemy taką odpowiedzialność w ograniczony sposób:

8.2    Ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za naruszenie podstawowych zobowiązań umownych, takich jak te nałożone przez umowę kupna pod względem treści lub celu, lub których przestrzeganie umożliwia prawidłowe wykonanie umowy lub na które Kupujący zasadniczo może się zdać i zaufać (zobowiązania kardynalne). Odpowiedzialność ta ogranicza się do zwykłej szkody możliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy. Pod warunkiem, że szkoda jest pokryta przez ubezpieczenie (z wyjątkiem tzw. całkowitego ubezpieczenia), co do którego kupujący zawarł umowę, jesteśmy odpowiedzialni tylko za wszelkie związane z tym uszczerbki, które ponosi kupujący, takie jak wyższe składki ubezpieczeniowe lub niekorzystne skutki odsetkowe, dopóki firma ubezpieczeniowa nie ureguluje roszczenia.

8.3    Niezależnie od naszej winy, nasza potencjalna odpowiedzialność za nieuczciwe zatajenie wady, od przeniesienia gwarancji lub ryzyka zakupu jak również w świetle ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.

8.4    Wyłącza się osobistą odpowiedzialność naszych przedstawicieli ustawowych, pomocników w wykonaniu zobowiązania i pracowników za straty spowodowane drobnym zaniedbaniem z ich strony. Ograniczenie odpowiedzialności dotyczące szkód spowodowanych rażącym niedbalstwem stosuje się odpowiednio do zainteresowanych osób, z wyjątkiem przedstawicieli prawnych i personelu kierowniczego.

8.5    Ograniczenia odpowiedzialności zawarte w niniejszym ustępie nie mają zastosowania do obrażeń ciała, zdrowia lub w przypadku winy umyślnej.

9.    Prawo właściwe i jurysdykcja

9.1    Do niniejszych Warunków (AGB) i wszystkich stosunków prawnych między nami a Kupującym mają zastosowanie przepisy Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem wszelkich międzynarodowych i ponadnarodowych (umownych) systemów prawnych, w szczególności Jednolitej Ustawy o Zakupach Międzynarodowych (CISG). Z drugiej strony, warunki wstępne i skutki zastrzeżenia prawa własności zgodnie z klauzulą 5 niniejszych OWS podlegają prawu odpowiedniego miejsca przechowywania przedmiotu, o ile prawo niemieckie jako obowiązujące prawo, jest niedopuszczalne lub nie ma zastosowania.

9.2 Wyłączne - również międzynarodowe - miejsce jurysdykcji (właściwość sądowa) dla wszystkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z tego stosunku umownego jest sąd właściwy dla naszej siedziba w Berlinie. Jesteśmy również upoważnieni do wytoczenia powództwa przeciwko kupującemu w jego ogólnym miejscu jurysdykcji (właściwość sądowa).

 

ZASADY ANULOWANIA

 

Możesz odesłać zakupiony artykuł i wszystkie uiszczone kwoty zostaną zwrócone.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować Ridex GmbH o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie w ciągu czternastu dni od skutecznego otrzymania artykułów, korzystając z adresów i danych kontaktowych poniżej wymienionych.

Nie później niż czternaście dni od powiadomienia o decyzji o odstąpieniu od umowy, musisz odesłać towar z powrotem.

Koszty przesyłki zwrotnej ponosisz Ty.

 

Prawo do odstąpienia od umowy jest wykluczone, jeżeli z powrotem odesłany towar jest uszkodzony, używany lub w inny sposób manipulowany i zwrócony z niepełnym opakowaniem lub nie z oryginalnym opakowaniem i / lub jakimkolwiek przynależnym elementem.

 

REALIZACJA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy po dokonaniu zakupu na stronie internetowej Ridex, musisz postępować w następujący sposób. W ciągu czternastu dni od otrzymania towarów musisz poinformować (Ridex GmbH, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Niemcy, E-Mail: _____) w drodze wyraźnego oświadczenia (np. listownie, faksem lub e-mailem) o Twojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Możesz użyć załączonego przykładowego formularza o odstąpieniu, co jednak nie jest koniecznie wymagalne.
Towary należy odesłać w oryginalnym opakowaniu nie później niż w ciągu następnych czternastu dni na następujący adres:

Ridex GmbH

Josef-Orlopp-Straße 55

10365 Berlin [Niemcy]

 

Wzór formularza o odstąpieniu od umowy

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go do nas).

- Do: Ridex GmbH, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Niemcy, E-Mail: ____
- Ja / My (*) niniejszym wycofuję się z umowy na zakup następujących towarów (*) / świadczenie następujących usług (*), które ja / my (*) zawarliśmy
- zamówione w dniu (*) / Odebrano w dniu (*)
- nazwa konsumenta (-ów)
- adres konsumenta (-ów)
- Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeśli zawiadomienie jest na papierze)
- data________

(*) niewłaściwe skreśl